Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

INFORMACJE

dodano: 28-02-2013

     Ogłoszenie o skierowanym do osób prawnych i fizycznych konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pyrzyce.

Data publikacji ogłoszenia: 27 lutego 2013r.
Termin składania dokumentów: 15 marca 2013r.
Komórka organizacyjna: Pełnomocnik Burmistrza Pyrzyc ds. Uzależnień i Zdrowia.
Rodzaj ogłoszenia: Konkursy ofert
Znak sprawy: PUiZ.8135.2013Burmistrz Pyrzyc zaprasza do składania ofert na realizację zadań  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pyrzyce na rok 2013, w tym
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.Zaproszenia do składania ofert  obejmuje realizację następujących zadań:
Zadanie 1 –
1 Realizacja wystandaryzowanych programów profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży o potwierdzonej skuteczności.
2. Prowadzenie szkoleń nauczycieli z zakresu pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijających kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole.
3. Realizacja działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców, mających na celu wspieranie abstynencji dziecka i przygotowania go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem alkoholu.

Zadanie 2 –
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z zastrzeżeniem, że programy będą realizowane przez osoby posiadające kwalifikacje do realizacji tego typu programów profilaktycznych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

-osoby prawne lub fizyczne posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał kadrowy niezbędny do realizacji zadań objętych ogłoszeniem.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Na zadanie 1 -30 000 zł     
Na zadanie 2 -22 000 zł

 Termin i warunki realizacji zadań

Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami przy uwzględnieniu następujących terminów i warunków realizacji zadań:

Zadanie 1.
1.Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 kwietnia 2013 roku do 15 grudnia 2013 roku.
2.Zadanie będzie realizowane przez osoby posiadające kwalifikacje z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3.Zadanie będzie realizowane dla osób mieszkających bądź uczących się na terenie Gminy Pyrzyce.


Zadanie 2.
1.Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
2.Zadanie będzie realizowane prze osoby posiadające kwalifikacje z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.
3.Zadanie będzie realizowane dla osób mieszkańców bądź uczących się na terenie Gminy Pyrzyce.


TERMIN I WARUNKI  SKŁADANIA OFERT

1.Oferty należy składać w opisanej, zamkniętej kopercie w Sekretariacie pok. 133, I  Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1 lub wysłać pocztą na adres:
Gmina Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
2.Oferty wysłane pocztą lub dostarczone po terminie wskazanym wyżej nie będą oceniane.


3.Wzór oferty do pobrania ……


4.Do oferty należy dołączyć:
-szczegółowy program realizacji zadania,
-szczegółowy harmonogram realizacji zadania z wyszczególnieniem dni, godzin oraz realizatorów programu,,
-kserokopie kwalifikacji realizatorów zadania.
5.W przypadku składania kopii dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od…do…”, bądź na każdej ze stron. Dokumenty winny być podpisane czytelnie z podaniem funkcji osoby/osób podpisujących wraz z imienna pieczątką.

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT

1.Otwarcie ofert i ich ocena formalna i merytoryczna zostanie przeprowadzona w dniu 20 marca 2013r.  w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1.
2.Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:
• cena oferty (0-20pkt),
• ilość osób objętych zadaniem (0-20pkt).
• spełnienie warunków realizacji zadania przedstawionych w ogłoszeniu (0-10pkt),
• możliwość realizacji zadania przez oferenta (0-10pkt),
• planowana w ramach przeznaczonych środków liczba godzin realizacji zadania (0-20pkt),
• kwalifikacje realizatorów zadania (0-20pkt).

3.Do realizacji każdego z zadań wybrane zostaną  oferty, które osiągną liczbę  min. 40 i więcej punktów, liczoną jako średnią arytmetyczną punktów wszystkich członków komisji oceniających oferty.
4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania środków finansowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do każdorazowego informowania  odbiorców o źródle finansowania zadania tj. środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pyrzyce.
2.Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zaproszenia do składania ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1- Pełnomocnik Burmistrza Pyrzyc ds. Uzależnień i Zdrowia, pok. 140 I p. tel. 91 39 70 357 w   poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia