Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

BURMISTRZ PYRZYC OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PYRZYCE

dodano: 02-08-2017

BURMISTRZ PYRZYC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PYRZYCE

Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach
przy ul. Plac Ratuszowy 1, Sala Nr 282, II piętro

Działka nr 82 o pow. 0,2808 ha
położona w obrębie geodezyjnym Turze, KW nr SZ2T/00025116/7
oznaczenia użytków wg ewidencji gruntów: B – użytki rolne zabudowane, RIIIb, RIVa,
- grunty orne i ŁIII – łąki trwałe

NUMER DZIAŁKI

POŁOŻENIE

Działka nr 82 o pow. 0,2808 ha

położona w obrębie geodezyjnym Turze, KW nr SZ2T/00025116/7

oznaczenia użytków wg ewidencji gruntów: B – użytki rolne zabudowane, RIIIb, RIVa,
- grunty orne i ŁIII – łąki trwałe

OPIS DZIAŁKI

Nieruchomość położona w zachodniej, peryferyjnej części miejscowości Turze, w odległości około 8 km od Pyrzyc. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią użytki rolne
i zabudowa siedliskowa. Media: woda, energia elektryczna, gaz. Dojazd drogą gruntową utwardzoną w złym stanie. Kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta – zły. Teren
ze spadkiem w kierunku wschodnim. Teren działki niezagospodarowany, zakrzaczenia
i zadrzewienia bez wartości użytkowej. Nieruchomość zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, oba w bardzo złym stanie technicznym. Budynki ze względu na stan techniczny przeznaczone do rozbiórki, koszt rozbiórki równy kosztom materiałów rozbiórkowych.

PRZEZNACZENIE
W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, działka położona jest na obszarze zainwestowanym do zachowania (zabudowanym) oraz na obszarze Natura 2000 PLB320005 „Jezioro Miedwie i okolice” oraz na obszarze Natura 2000 PLH320006 „Dolina Płoni i Jeziora Miedwie”. W uwarunkowaniach (obszary przyrodniczo prawnie chronione) działka położona w strefie pośredniej „A” ochrony jeziora Miedwie. Wobec przedmiotowej nieruchomości nie toczy się procedura planistyczna zmierzająca do ustalenia innej funkcji, nie podjęto uchwały o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego ani zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce. Na działkę nr 82 obręb Turze została wydana decyzja administracyjna Burmistrza Pyrzyc nr 7/2005 z dnia 30.08.2005 znak RG-7331/22/05 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej, kolektorów tłoczonych.

ZOBOWIĄZANIA I OBCIĄŻENIA

Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek, który winien zostać wyłączony
z użytkowania zgodnie z decyzją PINB.JW.7143-4/6/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

CENA WYWOŁAWCZA

 

 

 

 

 

 

WADIUM - 20 % wartości

 

MINIMALNE POSTĄPIENIE

1% wartości

41 000,00 złotych – zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (tj. Dz U. z 2017 r. poz.1221 z późn. zm.).

Zarządzenie nr 398/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2015r. roku w sprawie

ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę zabudowaną nr 82 o pow. 0,2808 ha położoną

w obrębie geodezyjnym Turze, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.

 

8 200,00 złotych

 

410,00 złotych

TERMIN POPRZEDNIEGO PRZETARGU

Pierwszy przetarg

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Gminy Pyrzyce
07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Pyrzyce, do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, Burmistrz Pyrzyc może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Mapka.pdf


Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia