Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach

dodano: 13-01-2016

PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE NR 4
W PYRZYCACH
„BAJKOWA KRAINA”

UL. ZABYTKOWA 50
74-200 PYRZYCE
TEL. 091 570 18 86
e-mail: pyrzycep4@wp.pl


Godziny funkcjonowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30-16:00

 


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1.    Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2.    Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
3.    Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

NASZE PRZEDSZKOLE
 • Każda grupa ma do dyspozycji własną salę zabaw i łazienkę, szatnię oraz wspólną salę zajęć ruchowych.
 • Dzieci mogą bezpiecznie bawić się i wypoczywać w ogrodzie przedszkolnym, w którym znajduje się dwa place zabaw – jeden dla dzieci 3 i 4- letnich, drugi dla 5 i 6-letnich. Ogród to duży i dobrze zagospodarowany teren, posiada wieżyczki, kładki, zjeżdżalnie, huśtawki i piaskownice.
 • Posiadamy kuchnię, gdzie przygotowywane są smaczne i urozmaicone posiłki (śniadanie, II śniadanie, zupa, II danie).

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

    Kadra pedagogiczna liczy 9 nauczycieli (2 dyplomowanych, 5 mianowanych, 2 kontraktowych), wszyscy z wyższym wykształceniem pedagogicznym, odpowiednimi kwalifikacjami oraz długoletnim stażem pracy w zawodzie.
    Pracę przedszkola wspomaga łącznie 10 pracowników administracji i obsługi, w tym: intendent, kucharka, dwie pomoce kucharki, cztery pomoce nauczyciela oraz konserwator i sekretarz przedszkola na 0,5 etatu.
    Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu. Organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, a organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty w Szczecinie.


DZIECI ROZPOCZYNAJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

    W naszym przedszkolu podejmujemy działania, które pomagają zmniejszyć stres przyszłych wychowanków i rodziców prowadząc dni adaptacyjne. Wszystkie zamierzenia i działania zapisałyśmy w programie „Program adaptacji do warunków przedszkola”, który funkcjonuje od 2000 r.

PROFILAKTYKA I BEZPIECZEŃSTWO

    Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które opierają się na opracowanych programach: Programie wychowawczym, programie profilaktycznym „Bawimy się bezpiecznie” i  programie edukacji ekologicznej „Przedszkolak Przyjacielem Przyrody” oraz poprzez udział w programach zewnętrznych „Czyste powietrze wokół nas” i „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Wszystkie treści wplatane są w codzienną pracę z dziećmi i realizowane poprzez różne formy: zajęcia organizowane, zabawy dowolne, dyżury, prace użyteczne, akcje, uroczystości, spotkania, pogadanki, wycieczki, wystawy, pokazy, czynności samoobsługowe, itp.
     W celu poprawy bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw i procedury odbioru dzieci z przedszkola; zainstalowaliśmy video domofony; wprowadziliśmy dyżury pracowników obsługi na półpiętrze obserwujących drogę dziecka do sali na piętrze.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DZIECI

    Na podstawie wyników diagnozy końcowej w poszczególnych latach poziom wiedzy i umiejętności dzieci 6-letnich we wszystkich sprawnościach był i jest bardzo wysoki: 99,6% (2006/2007), 99,6% (2007/2008), 97,2% (2008/2009), 99,65% (2009/2010), 97,8% (2010/2011).
    Na uzyskanie bardzo dobrych wyników ma zdecydowanie systematyczna praca nauczycieli, która jest planowana i na bieżąco ewaluowana. Wszystkie te działania przyczyniają sie do rozwijania wiedzy i umiejętności wychowanków.

PRACA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZA

     Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka - prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania (kółka zainteresowań), promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania integracyjne, zajęcia otwarte, festyny, pogadanki, czytanie bajek, przedstawienia teatralne w wykonaniu rodziców, zebrania, prelekcje).
     Praca wychowawczo- dydaktyczno–opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.
     Tradycją jest opowiadanie bajek przez dzieci dla dzieci. Celem tego zadania jest wdrażanie dzieci do prezentowania się przed rówieśnikami, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi oraz do interesowania się literaturą dziecięcą, włączanie rodziców do czytania bajek dzieciom.   
Postawiliśmy na większą samodzielność i motywację do spożywania posiłków w grupie III i IV. Dzieci samodzielnie przygotowują i komponują kanapki, nakładają potrawy obiadowe na talerz wg potrzeb. Zauważyliśmy, że dzieci zjadają więcej i chętniej posiłki, a szczególnie warzywa i dodatki w postaci szczypioru, rzeżuchy.
     Prowadzimy w grupach „kąciki urodzinowe” ze zdjęciami dzieci, które stanowią również pomoc dydaktyczną wykorzystywaną do utrwalania nazw pór roku, miesięcy. Przyjemniej jest, gdy wszyscy się weselą razem z jubilatem

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli

    W roku szkolnym 2011/2012 oferta przedszkola została wzbogacona o koła zainteresowań, które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci w grupie 5 i 6-latków.
    Koło plastyczne „Mały artysta” - dla dzieci zainteresowanych działalnością plastyczną, o odpowiednim stopniu uzdolnień plastycznych, jakości spostrzeżeń wzrokowych i wrażliwości emocjonalnej.
    Koło „Mały badacz”  - dla dzieci o ogólnych zdolnościach intelektualnych, wykazujących zainteresowania techniczne, badawcze.
    Koło taneczne  - dla dzieci o ogólnych zdolnościach artystycznych, wykazujących zainteresowania tańcem.

ZAJĘCIA   DODATKOWE
płatne przez rodziców

    Na wniosek rodziców w przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:
    religia
    rytmika (raz w tygodniu),
    język angielski (dwa razy w tygodniu),
    studio tańca „Flesz” (raz w tygodniu).

 METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

    Stosujemy nowoczesne metody i formy pracy, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego oraz nowatorskie toki metodyczne:

 •  Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA
 •  Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 •  Opowieść ruchowa
 •  Gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 •  Metoda K. Orffa
 •  Gimnastyka rytmiczna A i M. Kniessów
 •  Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 •  Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
 •  Metody aktywizujące
 •  Relaksacja
PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

     Pracujemy zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz. U. Nr 4/08,poz. 17) – Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.). Realizujemy ją poprzez:
-    program wychowania przedszkolnego: „Zanim będę uczniem” Elżbiety Tokarskiej, Jolanty Kopała Wydawictwo Edukacja Polska
-    Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczo-Dydaktycznej przygotowywany przez Radę Pedagogiczną placówki i realizujący Koncepcję Pracy Przedszkola,
-    Miesięczne Plany pracy przygotowywane dla poszczególnych grup przez nauczycieli.
-    Program wychowawczy „Przedszkolak w świecie wartości”
-    Program profilaktyczny „Bawimy się bezpiecznie”
-    Program adaptacji do warunków Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach.
-    Program wspomagania  rozwoju dziecka z trudnościami.
-    Program wspomagania rozwoju dziecka zdolnego w przedszkolu
-    Plany współpracy z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym.

 
TRADYCJE  PRZEDSZKOLA 

    Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma swoją nazwę, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 •     składanie kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności z okazji świąt narodowych i lokalnych
 •     Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 •     Akcja „Sprzątanie świata”
 •     Święto Drzewa
 •     Dzień Papieski
 •     Święto Pani Jesieni
 •     Wystawa jesienna
 •     Pasowanie na Przedszkolaka
 •     Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 •     Bal z Mikołajem
 •     Wigilijne spotkanie z rodzicami „Jasełka”
 •     Dzień Babci i Dziadka
 •     Ferie na wesoło
 •     Spotkanie Młodych Pyrzycach – „Pyrzyce moje miasto”
 •     Dzień Ziemi
 •     Spotkanie integracyjne przedszkolaków Gminy Pyrzyce „Przedszkolak przyszłym czytelnikiem”
 •     Wystawa „Moja ulubiona bajka”
 •     Święto Bajkowej Krainy
 •     Uroczystość z okazji Dnia Flagi
 •     Dzień Rodziców
 •     Festyn rodzinny
 •     Dzień Dziecka
 •     Uroczyste zakończenie edukacji przedszkolnej
WSPÓŁPRACA   PRZEDSZKOLA  Z  RODZICAMI

  Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, radą rodziców i środowiskiem. Opracowujemy i realizujemy „Plany współpracy z rodzicami”.
Wielu rodziców chętnie włącza się w organizację wycieczek, imprez i uroczystości, organizowanie pogadanek dla dzieci (pielęgniarka, policjant, strażak). Rodzice uczestniczyli w realizacji programów ogólnopolskich „Czyste powietrze wokół nas” „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Angażowali się w działania przedszkola przygotowując dla dzieci przedstawienia m.in. „Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków”, „Czerwony Kapturek” wcielając się w rolę bohaterów, przygotowywali stroje dla dzieci do inscenizacji i teatrzyków.  Włączali również całe rodziny w przygotowanie prac plastycznych na różne wystawy, np. z surowców wtórnych „Ekolandia”, „W zdrowym ciele – zdrowy duch”, „Dobry kolega”.

Przybliżamy rodzicom specyfikę pracy z dzieckiem głównie poprzez:
     zebrania ogólne i  grupowe,
     konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
     prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
     zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców
     zajęcia otwarte i warsztatowe wystawy, wycieczki,
     udział w uroczystościach przedszkolnych i integracyjnych rodziców z dziećmi.

WSPÓŁPRACA  ZE  ŚRODOWISKIEM

 Nasze przedszkole ceni sobie współpracę z innymi przedszkolami. Zapraszamy wszystkie dzieci sześcioletnie z przedszkoli Gminy Pyrzyce na Quiz bajkowy „Przedszkolak przyszłym czytelnikiem” i przedszkolaków z PP3 w Pyrzycach na konkurs wiedzy o Pyrzycach „Moje miasto Pyrzyce” oraz uczestniczymy w przedsięwzięciach organizowanych  przez te placówki.
Szczególnie aktywnie współpracujemy z:
- Przedszkolem Publicznym Nr 3 w Pyrzycach - udział w Pieszym rajdzie przedszkolaków,
- Przedszkolem Publicznym w Brzeźnie - udział w Bożonutkowym kolędowaniu,
- Przedszkolem Publicznym w Żabowie - udział w Sztafecie przedszkolaków,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pyrzycach – organizowanie prelekcji i warsztatów dla rodziców, opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- Szkołą Podstawową nr 2 w Pyrzycach – zwiedzanie szkoły, udział dzieci w lekcjach „otwartych”, spotkania podczas różnych uroczystości np. jasełka, teatrzyki,
- Pyrzycką Biblioteką Publiczną – zwiedzanie biblioteki, udział w spotkaniach z okazji urodzin J. Brzechwy, H.Ch. Andersena, Dni Książki, i innych akcjach,
- Nadleśnictwem w Gryfinie i Kliniskach – wycieczki do lasu na ścieżkę edukacji ekologicznej, spotkania z leśnikami, organizowanie pogadanek o treści ekologicznej, pozyskanie roślin do obsadzenia terenu przedszkola.
- Pyrzyckim Domem Kultury – udział w konkursach, uroczystościach organizowanych na terenie miasta, prezentowanie przez dzieci przedstawień, umiejętności tanecznych, wokalnych, zwiedzanie wystaw.
- Powiatową Komendą Policji, działem prewencji – pokazy dla dzieci, pogadanki.
- Krajową Siecią Ratownictwa – pogadanki, zasady prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym.
- Powiatową Komendą Straży Pożarnej – zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych.
- Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach- udział w konkursach, organizowanie wspólnych spotkań,
- Urzędem Miejskim w Pyrzycach – udział w akcjach i przedsięwzięciach,
- Powiatową Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pyrzycach – udział w programach i akcjach,
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pyrzycach – udział w olimpiadach sportowych, turniejach,
- Opieka Społeczną w Pyrzycach – pomoc wychowankom,
- Rzemieślnikami i zakładami pracy -  pogadanki, wycieczki.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH

2007/2008
•    konkurs „Jesienią malowane” organizowany przez PDK – nagroda Starosty Pyrzyc, nagroda PDK,
•    konkurs plastyczny „Świąteczne impresje” organizowany przez PDK – 2 nagrody,
•    VII Powiatowy Przegląd Grup Jasełkowych – nagroda PDK,
•    konkurs pt. „Pyrzyce oczami dzieci i młodzieży” organizowany przez Gimnazjum w Pyrzycach – I nagroda, II nagroda i wyróżnienie,
•    konkurs na Pisankę Wielkanocną organizowany przez PDK – 3 nagrody.

2008/2009
•    Konkurs plastyczny „Ekologiczny pojazd” – miejsce III i wyróżnienie,
•    VIII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych i Zapustnych – nagroda,
•    konkurs plastyczny pt. „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga” organizowany przez PSP i Starostwo Powiatowe w Pyrzycach – nagroda,
•    konkurs na Pisankę Wielkanocną organizowany przez PDK – 3 nagrody,
•    konkurs „Pyrzyce – moje miasto” organizowany przez PDK i UMiG konkurs „Świat przyrody w oczach dziecka” organizowany przez UMiG – I miejsce,

2009/2010
•    Konkurs „Popraw klimat swojego miasta” – I miejsce,
•    Konkurs „Ekologiczna zabawka” – 3 nagrody,
•    Konkurs PDK „Jesienią malowane” – nagroda,
•    Konkurs PDK „Świąteczne impresje” – 3 nagrody,
•    6-latki laureatami IX Przeglądu Grup Kolędniczych i Zapustnych,
•    udział w XX Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod patronatem Polskiego komitetu do spraw UNESCO „INSPIROWANE MUZYKĄ CHOPINA” – Na konkurs wpłynęło 3650 prac z Polski i Europy. Ogromnym wyróżnieniem jest nagrodzenie w tym konkursie trojga naszych przedszkolaków. Dzieci wraz z opiekunami zostały zaproszone do Goleniowa, gdzie w komfortowych warunkach spędziły cztery dni. Wśród wielu atrakcji  była wycieczka do Kołobrzegu, rejs statkiem po morzu, pobyt w pięknym hotelu, basen, udział w festynie z okazji Dnia Dziecka oraz udział w warsztatach prowadzonych przez Ewę i Leszka Soroczyńskich (autorów pomnika Jana Pawła II w Pyrzycach).
•    konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną organizowany przez PDK – 2 nagrody,
•    udział w konkursie plastycznym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego „Zachodniopomorskie w trosce o środowisko naturalne oczach dziecka” – nagroda,
•    UZYSKANIE  CERTYFIKATU za udział w realizacji programu „Kubusiowi Przyjaciele natury”  

2010/2011

•    X Przegląd Grup Kolędniczych i Zapustnych – I miejsce
•    XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  „Powódź, pożar, dniem czy nocą- straż przychodzi ci   z pomocą”- III miejsce
•    konkurs plastyczny „Przyjazny osobie niepełnosprawnej” organizowany przez Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Nowielinie  – 12 dyplomów .

Galeria zdjęć
szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia